Stanovy politického hnutí

Obsah

čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Název :                                  Změna pro Prahu 12
 2. Zkratka :                                ZPP 12
 3. Sídlo :                                    Praha 4, K Dolům 73/65, Praha 4 – 143 00
 4. Působnost :                          Česká republika
 5. Předmět činnosti :  

politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

čl. II.

Hlavní cíle a úkoly hnutí

Hlavními cíli a úkoly jsou:

 • Ochrana a prosazování zájmů občanů v oblastech životního prostředí, územního rozvoje a výstavby, bezpečnosti a ochrany majetku, občanských a majetkových práv, sportovní, kulturní, vzdělávací činnosti a informování veřejnosti o důležitých záměrech.
 • Výběr kandidátů a poskytnutí pomoci ve volbách
 • Stanovování norem a pravidel jednání tak, aby poskytovala všem členům hnutí úplnou, včasnou a rovnou příležitost účastnit se formování politické linie a aktivit hnutí, volit a být volen do všech funkcí.

čl.III.

Členství

 1. Členem hnutí může být osoba straší 18 let, která respektuje program a stanovy hnutí a není členem jiného politického hnutí či politické strany.
 2. Členství v hnutí vzniká schválením Výborem hnutí. Přihláška k členství musí být vlastnoručně podepsána.
 3. Zánik členství:

 • vstupem do jiné politické strany nebo jiného politického hnutí
 • písemným prohlášením o vystoupení z hnutí /ke dni doručení Výboru /radě/ hnutí
 • úmrtím
 •  zrušením členství z důvodu závažného porušení povinností, o čemž rozhoduje Členská schůze hnutí a členství je zrušeno ke dni tohoto rozhodnutí
 • nezaplacením příspěvků ve stanoveném termínu
 • zánikem hnutí
 • kandidaturou v komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu hnutí
 • ztrátou způsobilosti k právním úkonům
 • písemnou dohodou
 • pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin
 1. Členství v hnutí bude prohlášeno Výborem hnutí za neplatné od počátku tomu, kdo uvede v přihlášce nepravdivé údaje.
 2. V případě zrušení členství může být opětovný vstup do hnutí uskutečněn až po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžiku zrušení členství.
 3. Proti rozhodnutí o zrušení či neplatnosti členství se lze odvolat k Revizní  a rozhodčí komisi do 15 dnů po oznámení této skutečnosti. Do rozhodnutí „Revizní a rozhodčí“ komise je takovéto členství pozastaveno a ten, jehož členství bylo pozastaveno, nemůže vykonávat funkci, do které byl zvolen, hlasovat, volit a být volen do orgánů strany
 4. Práva a povinnosti:

Člen hnutí je oprávněn

 • účastnit se jednání Členské chůze
 • volit a být volen do orgánů hnutí
 • předkládat orgánům hnutí náměty, stížnosti, připomínky a být vyrozuměn o jejich přijetí, nepřijetí či řešení
 • být pravdivě informován o všech skutečnostech týkajících se činnosti hnutí
 • odvolávat se ve sporech k Revizní komisi

Člen hnutí je povinen

 • napomáhat dle svých možností k uskutečňování cílů a úkolů hnutí
 • respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí
 • dodržovat stanovy hnutí a prosazovat cíle a úkoly hnutí
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách

čl. IV.

Orgány hnutí

 1. Členská schůze

Do pravomoci Členské schůze  patří zejména:

 • schvalování a rozhodnutí o změně stanov hnutí
 • volba  a odvolání členů Výboru  hnutí a Revizní komise
 • schvalování nominace kandidátů pro komunální volby
 • rozhodování o zrušení členství svého člena

Je tvořena všemi členy hnutí a je nejvyšším orgánem hnutí. Členskou schůzi svolává Výbor hnutí na základě svého usnesení a to nejméně 4x (to je dost, obzvláště, kdyby bylo více členů) za jeden kalendářní rok. Kromě toho musí být členská schůze svolána vždy, požádá-li o to Revizní  a rozhodčí komise nebo nejméně 20% členů hnutí. V tomto případě se musí uskutečnit do 30 dnů ode dne v němž Výbor tuto žádost obdržel.

Rozhoduje-li o výše uvedených bodech a) – d) je Členská schůze usnášeni schopná, je-li na ni přítomna nadpoloviční většina členů hnutí. Nesejde-li se potřebný počet členů, koná se nejdříve za 14 dní, nejpozději za 31 dní, náhradní Členská schůze se stejným programem, která rozhoduje bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

V ostatních záležitostech, které si Členská chůze vyhradí ke svému rozhodnutí, rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

Z jednání Členské schůze pořizuje pověřený člen hnutí zápis a prezenční listinu. Zápis musí obsahovat dobu a místo konání, přijatá usnesení, námitky, hlasování. Zápis musí být podepsán předsedajícím, zapisovatelem a alespoň jedním dalším členem Výboru hnutí. Každý člen hnutí má právo vyžádat si zápis z kterékoli schůze k nahlédnutí.

Členové hnutí musí být seznámeni s termínem konání Členské schůze alespoň 1 týden před jejím konáním.

 1. Výbor

Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti jiného orgánu hnutí. Tvoří jej 3 – 7 členů. Výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedu hnutí.  Členové výboru jsou voleni Členskou schůzí vždy nejdéle na čtyři roky a mohou být voleni opakovaně.

Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý z členů má při hlasování 1 hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Jednání Výboru jsou přístupná všem členům hnutí a konají se dle potřeby, nejméně však 2 x do roka.

Klesne-li počet členů Výboru pod 3, je povinností zbylých členů, nebo posledního odstoupivšího člena, svolat mimořádnou Členskou schůzi s programem volby členů Výboru a tuto schůzi zahájit.

Za hnutí ZPP12 a Výbor jednají vždy společně minimálně dva členové výboru. Za hnutí a výbor podepisují minimálně dva členové výboru, kteří k názvu hnutí a svým podpisům připojí i své funkční označení.

 1.  Revizní a rozhodčí komise

Je tvořena 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí vždy nejdéle na čtyři roky a mohou být voleni opakovaně. Kontroluje veškerou činnost hnutí. Volí ze svého předsedu komise. Schází se dle potřeby, nejméně však 1 x za rok. Hlasování komise probíhá jako u Výboru hnutí. Jednání Revizní a rozhodčí komise jsou přístupná členům hnutí. Projednává a rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány hnutí. Rozhodnutí Revizní a rozhodčí komise ve sporech je konečné a nabývá právní moci dnem doručení. Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od písemného podání. Rozhodnutí a zprávy Revizní a rozhodčí komise musí být podepsány nejméně dvěma členy.

Čl. V.

Zásady hospodaření

Majetek hnutí je tvořen peněžitými členskými příspěvky, jejichž výši a termíny úhrad určuje členská schůze. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem hnutí. Mohou být použity jen k realizaci cílů a úkolů hnutí, jak jsou vymezeny těmito stanovami a to na základě rozhodnutí Výboru. Hospodaření je kontrolováno Revizní a rozhodčí komisí. Hnutí o stavu a pohybu majetku, příjmech a výdajích vede účetnictví a zpráva o hospodaření je předkládána členské schůzi.

Hnutí zaniká způsoby uvedenými v § 12, §13 zák.č. 424/1991 Sb. v platném znění. O dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným politickým hnutím či stranou rozhoduje vždy členská schůze. Případný likvidační zůstatek se převede na účet Sdružení občanů Prahy 12, z.s., K Dolům 73/65, Praha 4, s jejich souhlasem.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

Stanovy (změny stanov) nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí.