Program

Volební program Změny pro Prahu 12

Obsah

Předmluva

Vážení a milí sousedé,

oslovujeme vás s prosbou o podporu ve volbách do místního zastupitelstva. Koalice Změna pro Prahu 12 za více než 15 let svého působení ve veřejném dění vždy pevně stála na Vaší straně nejen v rámci diskutabilních stavebních projektů.

Umíme být důsledným hlídačem v opozičních zastupitelských řadách. Stejně tak dokážeme zodpovědně, odborně a s maximálním nasazením prosazovat dlouho odkládaná rozhodnutí ve vedení Prahy 12 při účasti v koalicích. Náš program vždy hájíme i za cenu našeho odvolání z placených funkcí. Radními mají být vzdělaní a zkušení lidé, kteří dokáží programové cíle realizovat.

V tomto volebním období se nám podařilo zabránit dalšímu prodeji již tak malého množství obecních bytů, zastavili jsme nehorázné záměry na megalomanskou zástavbu lokality Těšíkovy ulice na modřanském sídlišti nebo pomohli konečně prosadit finanční příspěvek Modřanskému biografu na realizaci bezbariérového přístupu pro zdravotně handicapované. Dohlédneme, aby bezbariérové projekty měly potřebnou kvalitu provedení, a to ať už jde o Sofijské náměstí nebo park v Povodňové. Rozjedeme výstavbu kanalizace v lokalitách, kde dosud chybí.

Pro období 2022 až 2026 máme připravený podrobný program, který pamatuje na všechny oblasti a reaguje na výzvy, které před námi stojí: jde například o plánovanou výstavbu metra D a s tím související témata jako je rozvoj občanské vybavenosti a dostatečná kapacita parkování. Nemovitosti obce nechceme prodávat, neboť jsou nezbytné pro chybějící zdravotnická a sociální zařízení, školy nebo sportovní zařízení včetně bazénu. Budeme prosazovat systémové řešení, aby děti měly více pohybu, a tím je propojení základních škol a sportovních klubů, které by koordinovala radnice.

Samospráva slouží všem občanům Prahy 12

Změna se bude zapojovat do konkrétních opatření směřujících k naplnění přístupu „otevřené radnice“. Zasadíme se o větší podíl a vliv občanů na dění v obci a na radnici. Princip „otevřené radnice“ zahrnuje včasnou prezentaci závažných záměrů a projektů, jež budou občanům představeny při veřejných setkáních. na webu městské části a na sociálních sítích. Obnovíme úspěšné prezentace všech nových potenciálních projektů, které „Změna pro Prahu 12“ v minulosti již zavedla a které byly novým vedením radnice zrušeny.

Nedopustíme, aby radnice rozhodovala za zavřenými dveřmi a přehlížela OBČANA. Ještě více zprůhledníme výběrová řízení a zajistíme rovný, transparentní přístup k veřejným zakázkám městské části. Důležité je, aby občanům byly přístupné úplné, pravdivé, kvalitní a hodnotné informace například v Novinách Prahy 12.

Regulace územního rozvoje

Chceme dostat územní rozvoj naší městské části pod kontrolu. Územní rozvoj budeme plánovat vždy s úctou k životnímu prostředí a s ohledem na demografický vývoj a potřeby našich obyvatel. Důsledně se budeme zasazovat o účelné doplnění občanské vybavenosti a infrastruktury.

Budeme podporovat přeměnu oblasti soutoku Vltavy a Berounky v zelenou zónu určenou pro odpočinek a volnočasové aktivity, aby tak zde postupně vznikl první příměstský park v Praze.

Při schvalování Metropolitního plánu Prahy budeme důsledně prosazovat oprávněné zájmy a to jak obyvatel stávajících sídlišť, tak i obytných částí s rodinnými domy.

Trváme na jasné koncepci územní výstavby a stanovení jednoznačných pravidel pro investory a developery. V této souvislosti budeme jednoznačně vyžadovat, aby novou výstavbu doplňovala také výstavba potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti, která v naší městské části výrazně chybí. To vše samozřejmě s důrazem na zvýšení ochrany životního prostředí.

V neposlední řadě budeme intenzivně pokračovat v řešení připojení splaškové kanalizace v těch částech Prahy 12, kde tato vůbec základní vybavenost v 21. století stále chybí.

Doprava, která pomáhá, ale neobtěžuje

Doprava vytváří životní tepny každého města či městské části, nicméně tyto „tepny“ musí být funkční, nemohou být porušené, ucpané a nesmí samozřejmě obtěžovat obyvatele v obytných částech města. Maximálně se proto zasadíme za to, aby obytné části městské časti přestaly být tranzitními „zkratkami“ pro ty, kteří si svými auty chtějí svou cestu „zkrátit či urychlit“ a to vše na úkor obyvatel těchto obytných částí. Žijeme ve svobodné společnosti, nicméně všichni si musíme uvědomit, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Vedle toho zastáváme názor, že tranzitní silniční tahy patří automobilům a cyklostezky cyklistům. Nesouhlasíme s bezkoncepčním zaváděním vyhrazených cyklo-pruhů, které vedou odnikud nikam, nebezpečně zužují šířku jízdních pruhů pro automobily a zbytečně generují problémy a nebezpečné situace. Praha 12 tento problém sama vyřešit nemůže, nicméně ve spolupráci s hlavním městem Prahou se alespoň vynasnažíme vrátit cyklisty mimo hlavní silnice na cyklostezky, tedy do míst, kam patří. Hlavní páteřní tahy mají být ponechány výhradně pro automobily, aby se co nejrychleji dostaly na vnitřní resp. vnější městský okruh a dálniční síť vedoucí ven z města.

Pro řešení akutního nedostatku parkovacích míst navrhujeme vytvoření a naplňování koncepce parkování v klidu pro celou Prahu 12. a jako okrajová městská část, přímo sousedící se Středočeským krajem se budeme na MHMP důsledně zasazovat o vybudování dostatečného počtu záchytných parkovišť P+R.

Nezapomeneme ani na obnovu a údržbu chodníků a rozpadajících se schodišť.

V aktuální době vnímáme jako jedno ze stěžejních dopravních témat výstavbu trasy metra D na území Prahy 12 a všechna témata s tím související, o kterých se však otevřeně nehovoří.

Jde především o to mít jasnou vizi, jaké související záležitosti je nutné s trasou metra D řešit: Jednoznačně budeme usilovat o zajištění spolupráce hlavního města Prahy, Středočeského kraje a developerů v otázkách dostatečné sítě parkovišť P+R (tzn. Zaparkuj a jdi) na Praze 12; vyvoláme jednání se Středočeským krajem o výstavbě parkovacího domu a jeho spolufinancování v místech, kde v Praze 12 parkují občané z obcí v okolí Prahy 12 ze Středočeského kraje. V souvislosti s rozvojem tzv. modrých zón v centrálních pražských městských částech se Praha 12 stala de facto centrální přestupní stanicí pro obyvatele Středočeského kraje při jejich cestách do metropole. Zároveň je Praha 12, vzhledem k svému přímému sousedství, využívána občany Středočeského kraje v celou řadu prvků občanské vybavenosti Proto považujeme za nezbytné řešit problémy s tím související, jako je zejména již výše uváděné parkování či obsazování škol a školek.

Z našeho úhlu pohledu je podstatné, aby Praze 12 výstavba metra D mohla přinést skutečný užitek, což je však možné jen při prosazení několika zásadních podmínek. Především jde o prosazení výstavby dalších parkovacích domů, například v lokalitě Na Obzoru a dořešit nedostatek parkovacích míst pro stávající obyvatele v oblasti dotčené výstavbou metra D. Realizaci další výstavby, která by navazovala na nově vznikající metro D bychom podmínili jen za předpokladu současného vytvoření dostatečné doplňující občanské vybavenosti. Nesmí se tak dít na úkor zhoršení kvality bydlení stávajících obyvatel.

V oblasti případného rozšíření a zefektivnění spojů městské hromadné dopravy v Praze 12 otevřeme veřejnou diskusi, například ve spolupráci s veřejností prověříme možnosti lokálních autobusů pro snížení odchozích vzdáleností k uzlům MHD. Podporujeme dále výstavbu nových tramvajových tratí.

Uvidíte nám pod ruce

S výhledem do budoucna budeme zodpovědně přistupovat k sestavování plánu hospodaření v období 2023-2026 a samozřejmě hospodařit s majetkem ve smyslu dobrého hospodáře nejen, jak nám ukládají zákony ČR.

Zodpovědně posoudíme možnosti dalšího nakládání a správy obecního majetku s přihlédnutím ke všem faktorům, které s touto problematikou souvisí (technický stav, výnos z nájmu, investice, provozní náklady apod.). S majetkem městské části budeme hospodařit nejen s ohledem na střednědobé či dlouhodobé potřeby obyvatel Prahy 12, ale i na jeho efektivním využití. Nechceme obecní majetek zbytečně rozprodávat. Uvažujeme strategicky a koncepčně, proto také navrhneme střednědobou koncepci dalšího nakládání s majetkem městské části Prahy 12.

Dále budeme klást důraz na získání prostředků z fondů EU pro rozvoj smysluplných aktivit na Praze 12. a podporovat i případné možnosti financování prostřednictvím PPP projektů, které jsou realizovány na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Podpoříme rozšíření pozemkového (majetkového) fondu města ve správě Prahy 12, odkupu pozemků pod komunikacemi, zajištění veřejných ploch pro sport a rekreaci.

Vyvineme snahu pro zajištění odkupu soukromých pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku hl. m. Prahy za účelem efektivní správy a bezproblémového užívání veřejných komunikaci občany.

Nesouhlasíme s neodůvodněnou privatizací majetku městské části, nebo v její správě, a proto jí budeme nadále bránit. Zasadíme se, aby objekty ve vlastnictví či správě MČ Prahy 12 byly udržovány v řádném stavu a nevyhovující prošly rekonstrukcí pro potřeby občanů Prahy 12.

Budeme pokračovat v úsilí přeměnit budovu Prioru na základě studie využití tak, jak je v centru Prahy 12 žádoucí, tj. pro obchod a služby, nikoliv pro byty. Zároveň prověříme možnost ekonomizace budovy radnice Prahy 12.

Obecní bytový fond

Podporujeme zahájení výstavby městských bytů pro stabilizaci potřebných profesí v sociální, zdravotní a vzdělávací sféře Prahy 12. Zásadně odmítáme jakékoli prodeje dosud zachovaných obecních bytů. Praha 12 má již naprosto malý obecní bytový fond, že jeho další redukce jsou naprosto nepřijatelné.

Podpora podnikání

Rozvoj podnikání vnímáme jako velmi důležitý prvek pro rozvoj obce. Budeme usilovat o maximální rozvoj malého a středního podnikání v Praze 12. Zasadíme se o zlepšení vztahů s podnikateli Prahy 12 a zapojíme je do společných projektů s radnicí. Budeme podporovat vznik podnikatelských inkubátorů. Uspořádáme besedy pro veřejnost a zapojíme nově vznikající podniky do jednání s dalšími firmami například do debaty mezi většími firmami a bezprostředním okolím nebo představíme příběhy úspěšných místních podnikatelů.

Zdravotnictví a sociální služby

Praze 12 citelně chybí plán, jak postupovat do budoucna v sociální oblasti, konkrétně u sociálních služeb či podpoře rodiny a seniorů Proto je potřeba nastavit středně dobé i dlouhodobé cíle. Chceme, aby Praha 12 disponovala dostatečným počtem a kapacitou finančně dostupných služeb pro seniory (domovů pro seniory, domů s chráněnými byty, domů s pečovatelskou službou a denních stacionářů pro seniory). Podpoříme projekty typu Aktivní senior s využitím grantového financovaní z fondů EU, např. vybudování 2 nových sportovišť pro seniory, kde mohou cvičit všichni.

Do plánu chceme zahrnout i minimalizaci dopadu problému bezdomovectví, a to průběžně a plošně, nikoliv pouze nárazově v dobách s extrémními vlivy počasí. Návrh koncepce bude také obsahovat odbornou pomoc rodinám, které v domácím prostředí pečují o těžce nemocné a umírající. Zlepšíme informovanost obyvatel o fungování regionálního systému zdravotní péče.

Podpoříme zachování stávající sítě zdravotních zařízení v městské části, a to především primárních lékařských služeb poskytovaných ve stávající Poliklinice Modřany. Budeme samozřejmě podporovat vznik i dalších potřebných ordinací. Je neúnosné, aby pacient čekal na jednoduché speciální vyšetření i přes půl roku.

Podpoříme pomoc rodinám a lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti. Uvědomujeme si, jak náročné může být současné období se stále rostoucími ceny energií pro některé zranitelné skupiny našich spoluobčanů. Proto se zaměříme na pomoc Prahy 12 občanům se zvýšenými náklady na energie, kdy současně navrhneme zřízení poradenského pracoviště pro občany v otázkách řešení dotací a instalací tepelných čerpadel a malých domovních solárních elektráren, prověříme také možnosti výstaveb solárních elektráren na střechách obecních staveb.

Usilujeme o zajištění dostupné zdravotní a sociální péče pro občany Prahy 12, proto budeme jednat o stabilizaci zdravotních služeb v Poliklinice Modřany, budeme trvat na zvýšení dostupnosti zdravotních služeb nejen v Poliklinice Modřany, ale i dalších objektech rozmístěných v různých lokalitách a nových centrech městské části. Vynasnažíme, aby Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy měla na území Prahy 12 svou výjezdovou základnu a tím byla zajištěna ve všech ohledech adekvátní dojezdová dostupnost k urgentním zdravotním událostem občanů Prahy 12.

S hlavním městem Prahou povedeme intenzivní jednání o výstavbě komplexního domova pro seniory a zdravotně handicapované občany s dostatečnou infrastrukturou včetně zeleně.

Dobrá škola je podmínkou dobré budoucnosti

Proto budeme soustavně dbát na zkvalitňování školských zařízení a zlepšení podmínek veřejného školství ve všech stupních vzdělávání.

Vytvoření dobrých materiálně technických podmínek na našich základních a mateřských školách, s podporou profesního růstu pedagogických pracovníků, dostatkem sportovišť a podporou dalších smysluplných aktivit při využívání volného času dětí a mládeže, je dalším cílem rozvoje školství v Praze 12.

Zasadíme se o rozšíření nabídky předškolních zařízení; otevřeme minimálně jednu novou mateřskou školu, navýšíme počet míst v mateřských školách, podpoříme vybudování objektu pro umístění programu Montessori. V místě, kde to je demograficky zapotřebí, budeme podporovat také navyšování kapacit základních škol.

Podpoříme kulturní a sportovní aktivity základních škol a to nejen jako součásti kulturní a společenské výchovy, ale rovněž jako prevenci a omezování vlivu negativních jevů (drogy, vandalismus, apod.). Podpoříme rozšíření zájmových kroužků a to nejen na zdejších školách.

Z našeho pohledu je rovněž důležitá integrace handicapovaných dětí a žáků.

Podpoříme systematickou modernizaci učeben PC a dalších odborných učeben a budeme usilovat o možnosti využívání školních sportovišť mimo školní dobu pro širokou veřejnost s jednoznačnou preferencí účasti mládeže.

Uvědomujeme absolutní prioritu dalšího rozšiřování kapacit v předškolních i školních zařízeních
Navážeme na již v předminulém volebním období započaté úsilí o výstavbu nové základní školy v Komořanech a budeme pokračovat v krocích vedoucích k její výstavbě.

Vzhledem k velké bytové výstavbě v lokalitách Cholupic a Točné se pokusíme do veřejné diskuse vráit otázku kolem projektu na přístavbu Základní školy Na Beránku, který v předminulém volebním období vznikl z inciativy tehdejšího vedení školy, a který má vydáno platné územní rozhodnutí.

Zlepšíme bezpečnost pro občany

Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležité je pro běžného občana pocit bezpečí, vědomí, že si může dojít bez obav na zastávku MHD, že večer dorazí bezpečně domů nebo že s rodinou může v klidu relaxovat třeba u Vltavy. Městská Policie musí dbát na potírání protiprávních či kriminálních trestních činů. Podporujeme rozvoj MKS (městský kamerový systém), ale jen do míst kde to neomezuje osobní svobodu občanů. Nalezneme finanční podporu vybavení škol pasivním zabezpečením a budeme garantovat jeho dohled v součinnosti s Městskou policií. Důsledně chceme využívat poznatky městské policie, občanských sdružení a občanů a na jejich základě přijímat opatření, jež by zlepšila pořádek a bezpečnost v městské části. Městská část podpoří preventivně výchovné akce městské policie, Policie ČR, hasičů a zdravotnických záchranářů.

Sport, kultura a volný čas

Budeme usilovat o udržení a rozvoj historických tradic a kulturních hodnot, zaměřených na co nejširší skupiny obyvatel městské části. Fandíme spolkovému životu, podpoříme aktivity klubů, spolků, občanských a zájmových sdružení, jež nabízejí finančně dostupné využití volného času pro mládež i dospělé. Podpoříme výstavbu nových komunitních center, hřišť s herními prvky i pro teenagery, nejen pro malé děti.

Budeme dbát na udržování kulturních památek MČ Praha 12, pokud možno i s využitím grantů.

Podpoříme výstavbu sportovních zařízení i v okrajových částech, ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy podpoříme úpravu vltavských břehů pro jejich rekreační využití.

Budoucností naší Prahy 12 jsou také projekty cyklistické dopravy a naším cílem je vrátit cyklisty na cyklostezky, tedy do míst, kam patří. Spádové komunikace mají sloužit k rychlému odlivu aut ven z města a neměly by být omezovány na úkor „cyklo pruhů“, zejména pokud paralelně vede samostatná cyklostezka. Stejně tak ale jako špatné vnímáme stávající míchání cyklistů a chodců na společném chodníku. Vytváří to velice nebezpečné situace, a proto se budeme zasazovat o jasné oddělení cyklistů od chodců.

V oblasti sportu a volnočasových aktivit pomůžeme sportovcům s propagací v městské části Prahy 12 tak, aby mladí lidé, rodiny s dětmi i další naši spoluobčané mohli sportovat v rámci svého volna, a to i v okrajových částech Prahy 12. Budeme rovněž pomáhat sportovním klubům s přípravou podkladů pro výběrová řízení na získání grantu na podporu sportu.

Chceme podporovat rozvoj sportovišť pro sportovní aktivity jako je softball, ping pong, florbal, plavání. Dále budeme vyhledávat finanční zdroje a možnosti pro výstavbu a rovněž i následné provozní financování bazénu a multifunkční sportovní haly.

Zasadíme se o nastartování projektu důstojného umístění a rozšíření funkčnosti pobočky Městské knihovny v Praze 12, Modřanech. Dosavadní provoz ve Vazovově ulici je funkčně a kapacitně nevyhovující.

Oblast životního prostředí

Zlepšíme životní podmínky a životní prostředí, např. opatřeními k omezení hluku z Městského okruhu ve spolupráci se Středočeským krajem Budeme důsledně dbát na ochranu a revitalizaci stávajících zelených ploch a podporovat vznik nové zeleně. Budeme chránit přírodní chráněná území Prahy 12. Budeme bránit neuvážené zástavbě a jsme proti živelnému zahušťování jak sídlišť, tak i čtvrtí s rodinnými domy. Důrazně budeme vystupovat proti výstavbě několikapatrových bytových domů mezi rodinnými vilkami.

Chceme hájit zelené plochy a parky a zachovávat jejich veřejně prospěšný účel. Zasadíme se o budování nádrží pro sběr dešťové vody pro hospodaření s vodou např. při období sucha.

Prosadíme fontánu v parku před Modřanským biografem, nejen jako estetický prvek, ale také jako pomoc při extrémních teplotách Podpoříme prodloužení stávajících tramvajových tratí, které zlepší dopravní obslužnost.

Budeme důsledně provádět preventivní opatření k zamezení dalších černých skládek včetně udělování sankcí a likvidovat již vzniklé černé skládky. Budeme usilovat o vylepšení provozu sběrného dvora Prahy 12. Budeme prosazovat zřízení většího počtu trvale provozovaných sběrných míst pro odkládání velkoobjemového, nebezpečného i tříděného odpadu v takových místech, kde budou snadno dostupné a nebudou hyzdit veřejná prostranství. Pomocí grantových prostředků a ve spolupráci se školami a neziskovým sektorem podpoříme ekologickou osvětu. Nadále budeme podporovat občanské aktivity vedoucí k celkovému zlepšování životního prostředí v Praze 12.

Oblast dopravy a dopravních staveb klade důraz na podporu hromadné, pěší a cyklistické dopravy.

Odmítáme snižování ploch lesního fondu Prahy 12 a ostatních zelených ploch.

Zasadíme se o výstavbu chybějící městské infrastruktury-kanalizace s důrazem na zvýšení ochrany životního prostředí. Proto budeme po hl. m. Praze požadovat urychlení výstavby chybějící kanalizace a infrastruktury, příkladem je neodkanalizovaná Točná.

Úspěšné projekty v minulých volebních obdobích 2018 – 2022

Ať je Změna pro Prahu 12 na radnici v koalici či jako v tomto volebním období v opozici, vždy stojí na straně občanů a dokážeme prosadit vaše zájmy.

V čem jsme uspěli, když jsme vytrvale opozičně apelovali?

1/ Upozornili jsme obyvatele na developerské počínání radních za Piráty, ODS a TOP 09, kteří již po roce vládnutí, dali jasný signál : „Tady máte developerovo“. Odmítli jsme takové kroky současných radních Prahy 12, kteří bez jakéhokoli předchozího veřejného avíza občanům a zastupitelům pověřili developery, společnosti YIT a Fisolta, vyprojektováním nové zástavby v lokalitě Těšíkovy ulice na Kamýku, a to v rámci studie nazývané “Dostavba sídliště Kamýk”. Veřejnost se až 22. 10. 2019 dozvěděla, že místo jednoho domu na místě výměníkové stanice jich přibude šest, že se kvůli mega domu vykácí stromořadí a sníží se počty parkovacích míst. Společně s obyvateli z dané lokality jsme zabránili plánovanému zahuštění a předimenzování projektu v oblasti ulice Těšíkova a přesvědčili jsme tak radní o nutnosti dialogu s občany.

2/ Přesvědčili jsme vládnoucí koalici na radnici Prahy 12 o potřebě vybudovat bezbariérový přístupu do jediného klasického „biografu“, které je nejen na Praze 12 naprostým unikátem. Prosadili jsme, aby účelově vázané peníze na bezbariérový Modřanský biograf konečně po třech letech doputovaly majitelům kina. Ti totiž biograf sponzorují po desítky let a radnice jim může pomoci alespoň s úhradou nákladů pro odstranění bariér.

3/ Zabránili jsme vytrvalou kritikou a silnou argumentací prodeji obecního bytového domu na Komořanské 108. Šlo o nevídaný asociální počin, když se radní rozhodli prodat obecní bytový dům v Komořanské ulici číslo 108, proti areálu bývalého cukrovaru, s celkem devíti byty. Na radnici přitom dlouhá léta leží stovky neuspokojených žádostí o pronájem obecního bytu, které podali naši spoluobčané v nouzi. Mnohé rodiny s dětmi, senioři a další zranitelné skupiny občanů se dostávají do existenčních problémů a od své obce nutně potřebují okamžitou pomoc s bydlením.

4/ Zveřejněním a publicitou v celostátních médiích jsme zabránili skandálnímu prodeji lukrativních pozemků v centru Prahy 12 společnosti MK Market. Stavební pozemky se chystala koalice Pirátů, ODS a TOP09 prodat za pakatel.

5/ Kritikou na zastupitelstvu jsme donutili zástupce starosty Petra Šulu, aby nepobíral nad rámec padesátitisícového platu od radnice ještě náhrady za práci, kterou má již jednou zaplacenou.

6/ Prosadili jsme do vedení kontrolního výboru statečnou ženu Květu Ruterlovou, která s důkladností jí vlastní nenechala proklouznout žádný skandál. Naopak ho předložila kontrolnímu výboru, prošetřila ho a pochybení zveřejnila.

7/ Změna pro Prahu 12 je oporou pro nespokojené občany, kteří oprávněně kritizují vedení Prahy 12, a kteří si také dobře uvědomují, že uskupení „Společně“ znamená spojení ODS a TOP 09 s developery.

KDYŽ ZMĚNA, TAK K LEPŠÍMU


Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12